Jump to content
Changes to the Jaspersoft community edition download ×

Dutch translation


roxius

Recommended Posts

I have updated the dutch translation of iReport.

One think i was wondering is: "Is it possible to easily test the additions i've done to the dutch locale?"

Anyway, here's the new translation :) .

 

Cheers Roald

 

 

 

 

 

Code:

#
#Wed Sep 20 20:40:29 CEST 2006
gui.OptionsDialog.LabelLanguage=Taal
alignToBandTop=Uitlijnen tegen bovenkant band
cascade=Trapsgewijs
format=Format
gui.OptionsDialog.LabelRecentFileListLength=Aantal recente bestanden in bestandsmenu
gui.OptionsDialog.ButtonCancel=Annuleren
gui.OptionsDialog.TabCompiler=Compiler
bandProperties=Bandeigenschappen
gui.OptionsDialog.LabelTextBorderColor=Kleur van tekstkader
gui.OptionsDialog.Autosave=Automatisch bewaren alvorens te compileren
whenNoData=Indien geen data
help=Help
decrease=Verkleinen
roundedRectangle=Afgeronde rechthoek
newProject=Nieuw project
gui.OptionsDialog.PDFViewer=PDF Viewer
jrViewerPreview=JRViewer preview
sendToBack=Breng naar achtergrond
quit=Afsluiten
cancel=Opheffen
pdfPreview=PDF preview
alignToBandBottom=Uitlijnen tegen onderkant band
sameHeight=Zelfde hoogte
edit=Bewerken
remove=Verwijderen
gui.OptionsDialog.LabelViewBorderForTextElements=Toon kader voor tekstelementen
gui.OptionsDialog.LabelViewRules=Toon lineaal
centerInBand=Centreer in band
properties=Eigenschappen
rectangle=Rechthoek
openProject=Open project
ellipse=Ellips
paste=Plakken
editXmlSource=Bewerken XML Source
gui.OptionsDialog.LabelViewGrid=Toon grid
tileVertical=Verdeel verticaal
sameWidthMin=Zelfde breedte (min)
printOrder=Afdrukvolgorde
build=Bouwen
reportGroups=Rapportgroepen
gui.OptionsDialog.title=Opties
gui.OptionsDialog.TabExternalPrograms=Externe programma's
centerInBackground=Centreer in achtergrond
showProjectBrowser=Toon projectvenster
htmlPreview=HTML preview
gui.OptionsDialog.BackupFilesOnSave=Maak veiligheidskopie bij het bewaren
size=Afmeting...
reportParameters=Rapportparameters
alignHorizontalAxis=Uitlijnen horizontale as
excelPreview=Excel preview
verticalSpacing=Verticale spatiu00EBering
gui.OptionsDialog.AppendExtension=Voeg .bak toe aan bestaand achtervoegsel
selectedFileReadOnly=Geselecteerd bestand is tegen schrijven beveiligd en kan niet worden gebruikt
increase=Vergroten
reportVariables=Rapportvariabelen
gui.OptionsDialog.LabelLookAndFeel=Gebruikersinterface
favoriteFiles=Favoriete Bestanden
insertElement=Invoegen element...
reportWizard=Rapport Wizard
centerHorizontallyBandBased=Centreer horizontaa (t.o.v. band)
gui.OptionsDialog.UseCurrentFilesDirectoryForCompiles=Gebruik de rapportdirectory voor het compileren
recentFiles=Recente Bestanden
close=Sluiten
addReportToProject=Voeg rapport toe aan project...
left=Links
modify=Wijzigen
sameHeightMax=Zelfde hoogte(max)
compile=Compileren
fileReadOnly=Bestand is tegen schrijven beveiligd en kan niet worden bewaard.
sameSize=Zelfde afmetingen
titleOnANewPage=Titel op een nieuwe pagina
right=Rechts
alignBottom=Onder uitlijnen
find=Zoeken...
connectionsDatasources=Connecties / Datasources
new=Nieuw
csvPreview=CSV preview
configurePlugins=Configurabele plugins
overwriteFile=Bestand bestaat al. Overschrijven?
reportName=Rapportnaam
summaryInANewPage=Samenvatting op een nieuwe pagina
subreport=Sub rapport
moveDown=Verplaats naar beneden
showOutputWindow=Toon uitvoervenster
copy=Kopiu00EBren
datasource=Datasource
columns=Kolommen
open=Openen
tileHorizontal=Verdeel horizontaal
alignTop=Boven uitlijnen
recentProjects=Recente Projecten
gui.OptionsDialog.Viewers=Viewers
gui.OptionsDialog.LabelDefaultBackupDir=Standaard map voor veiligheidskopieu00EBn
executeReport=Uitvoeren rapport
position=Positie...
tileAnodine=Verdeel ruitsgewijs
delete=Verwijderen
replace=Vervangen
reportQuery=Rapportquery
width=Breedte
setTheConnection=Zet de connectie die gebruikt moet worden om het rapport te vullen
view=Beeld
quickOpen=Snel Openen
centerVerticallyBandBased=Centreer verticaal (t.o.v. band)
gui.OptionsDialog.ButtonApply=Toepassen
file=Bestand
gui.OptionsDialog.ButtonSave=Bewaren
makeEqual=Maak gelijk
gui.OptionsDialog.NoBackup=Geen veiligheidskopie
compileAll=Alles compileren
gui.OptionsDialog.HTMLViewer=HTML Viewer
aboutiReport=Over iReport...
top=Boven
previousWindow=Vorige venster
options=Opties...
gui.OptionsDialog.LabelGridSize=Grid afmetingen
window=Venster
reportFonts=Rapport lettertypen
gui.OptionsDialog.ReplaceExtension=Vervang achtervoegsel met .bak
gui.OptionsDialog.LabelAutoRegisterFields=Automatisch registreren SQL-velden
spacing=Tussenruimte
textPreview=Tekst preview
staticText=Statische Tekst
save=Bewaar
projectOptions=Projectopties...
gui.OptionsDialog.ExternalEditor=Externe tekstverwerker
nextWindow=Volgende venster
bottom=Onder
moveUp=Verplaats naar boven
alignLeft=Links uitlijnen
compatibility=Compatibiliteit...
line=Lijn
joinSidesLeft=Koppel van links naar rechts
tools=Gereedschappen
scriptletEditor=Scriptlet Editor
scriptlet=Scriptlet class
sameHeightMin=Zelfde hoogte (min)
no=Nee
snapToGrid=Spring naar Grid
newDocument=Nieuw Bestand
gui.OptionsDialog.DefaultCompileDir=Standaard compileerdirectory
project=Project
xmlEncoding=XML encoding
findPrevious=Zoek vorige
cut=Knippen
gui.OptionsDialog.XLSViewer=XLS Viewer
gui.OptionsDialog.Browse=Browse
presetSizes=Standaard afmetingen
gui.OptionsDialog.TabGeneral=Algemeen
alignVerticalAxis=Uitlijnen verticale as
sameWidth=Zelfde breedte width
search=Zoeken
elementsBrowser=Elementvenster
gui.OptionsDialog.LabelTemplateForNewDocs=Gebruik dit bestand als sjabloon voor nieuwe documenten
saveAs=Bewaar als...
sameWidthMax=Zelfde breede (max)
elementProperties=Elementeigenschappen
bringToFront=Breng naar voorgrond
executeReportUsingActiveConnection=Uitvoeren rapport (met actieve conn.)
alignRight=Rechts uitlijnen
redo=Opnieuw uitvoeren
error=Fout
gui.OptionsDialog.LabelDefaultUnit=Standaard eenheid
height=Hoogte
showGrid=Toon Grid
joinSidesRight=Koppel van rechts naar links
yes=Ja
reportFields=Rapportvelden
saveAll=Bewaar alles
orientation=Orientatie
gui.OptionsDialog.TabBackup=Veiligheidskopie
findNext=Zoek volgende
reportProperties=Rapporteigenschappen
chartFactoryRequired=De chart factory class moet gespecificeerd worden.
textField=Tekstveld
java2DPreview=JAVA 2D preview
disableElementsMouseMove=Verhinderen verschuiven van elementen met muis
horizontalSpacing=Horizontale spatiu00EBring...
undo=Ongedaan maken
align=Uitlijnen...
bands=Banden
setActiveConnection=Zet actieve connectie...
gui.OptionsDialog.CSVViewer=CSV Viewer
closeProject=Sluit project
plugins=Plugins
customProperties=Eigen waarden


ConnectionType.1=Gebruik geen connectie of datasource
ConnectionType.2=Gebruik connectie expressie
ConnectionType.3=Gebruik datasource expressie
activeThreads=Actieve Threads
add=Toevoegen...
background=Achtergrond
blankPage=Lege pagina
bold=Vet
centerInCell=Centereer in cel
charts.modifyseries=Wijzigen
charts.newseries=Toevoegen
charts.removeseries=Verwijderen
charts.showLinesPlot=Toon lijnen
charts.showShapesPlot=Toon figuren
charts.timePeriod=Tijdsperiode
charts.timePeriod.Day=Dag
charts.timePeriod.Hour=Uur
charts.timePeriod.Milisecond=Miliseconde
charts.timePeriod.Minute=Minuut
charts.timePeriod.Month=Maand
charts.timePeriod.Quarter=Kwartier
charts.timePeriod.Second=Seconde
charts.timePeriod.Week=Week
charts.timePeriod.Year=Jaar
classPath=Klassepad
closeAll=Alles Sluiten
closeAllExceptThis=Alles sluiten behalve deze
congratulation=Gefeliciteerd!
connectionDatasource=Connectie / Datasource
copyStyle=Kopieer stijl
crossTab=Kruistabel
database=Database
datasourceMenu=Data
defaultFont=Tahoma
detail=Detail
document=Document
documentStructure=Document structuur
elementsFormating=Element formattering
files=Bestanden
finish=Voltooien
font=Lettertype
fontSize=Lettergrootte
fontSizeDec=Verklein lettergrootte
fontSizeInc=Vergtoot lettergrootte
group=Groep
gui.ChartPropertiesDialog.TabChartProperties=Grafiek eigenschappen
gui.ChartPropertiesDialog.title=Grafiek eigenschappen
gui.elementpropertiessheet.Bold=Vet
gui.elementpropertiessheet.Italic=Cursief
gui.elementpropertiessheet.PdfEmbedded=PDF embedded
gui.elementpropertiessheet.Strikethrough=Doorhalen
gui.elementpropertiessheet.Underline=Onderstrepen
gui.elementpropertiessheet.band=Band
gui.elementpropertiessheet.barcode=Barcode
gui.elementpropertiessheet.barcodeBarHeight=Bar hoogte
gui.elementpropertiessheet.barcodeBarWidth=Bar breedte
gui.elementpropertiessheet.barcodeExpression=Barcode exp.
gui.elementpropertiessheet.barcodeType=Type
gui.elementpropertiessheet.bgcolor=Achtergrond
gui.elementpropertiessheet.cell=Cel
gui.elementpropertiessheet.chart=Grafiek
gui.elementpropertiessheet.default=Standaard
gui.elementpropertiessheet.fgcolor=Voorgrond
gui.elementpropertiessheet.fontName=Lettertype
gui.elementpropertiessheet.fontSize=Lettergrootte
gui.elementpropertiessheet.halign=Uitlijning
gui.elementpropertiessheet.halign.Center=Gecentreerd
gui.elementpropertiessheet.halign.Justified=Uitgelijnd
gui.elementpropertiessheet.halign.Left=Links
gui.elementpropertiessheet.halign.Right=Rechts
gui.elementpropertiessheet.height=Hoogte
gui.elementpropertiessheet.image=Afbeelding
gui.elementpropertiessheet.imageCache=Gebruik cache
gui.elementpropertiessheet.imageExpression=Afbeelding expressie
gui.elementpropertiessheet.imageScale.Error=Fout
gui.elementpropertiessheet.imageScale.Icon=Icoon
gui.elementpropertiessheet.left=Links
gui.elementpropertiessheet.line=Lijn
gui.elementpropertiessheet.lineSpacing=Regelafstand
gui.elementpropertiessheet.lineSpacing.1_1_2=1-1-2
gui.elementpropertiessheet.lineSpacing.Double=Dubbel
gui.elementpropertiessheet.lineSpacing.Single=Enkel
gui.elementpropertiessheet.mode=Transparant
gui.elementpropertiessheet.pdfEncoding=PDF Encoding
gui.elementpropertiessheet.pdfFontName=PDF lettertype
gui.elementpropertiessheet.pen=Pen
gui.elementpropertiessheet.pen.1Point=1Punts
gui.elementpropertiessheet.pen.2Point=2Punts
gui.elementpropertiessheet.pen.4Point=4Punts
gui.elementpropertiessheet.pen.Dotted=Gestippeld
gui.elementpropertiessheet.pen.None=Geen
gui.elementpropertiessheet.pen.Thin=Dun
gui.elementpropertiessheet.positionType.Float=Zwevend
gui.elementpropertiessheet.radius=Radius
gui.elementpropertiessheet.rectangle=Rechthoek
gui.elementpropertiessheet.rotate=Draaiing
gui.elementpropertiessheet.rotate.Left=Links
gui.elementpropertiessheet.rotate.None=Geen
gui.elementpropertiessheet.rotate.Right=Rechts
gui.elementpropertiessheet.staticText=Statische tekst
gui.elementpropertiessheet.stretchType=Oprek type
gui.elementpropertiessheet.stretchType.NoStretch=Niet oprekken
gui.elementpropertiessheet.stretchType.RelativeToBandHeight=Relatief ten op zichte van de band hoogte
gui.elementpropertiessheet.stretchType.RelativeToTallestObject=Relatief ten op zichte van het grootste object
gui.elementpropertiessheet.style=Stijl
gui.elementpropertiessheet.styledText=Gestyleerde tekst
gui.elementpropertiessheet.text=Tekst
gui.elementpropertiessheet.textField=Tekstveld
gui.elementpropertiessheet.textfieldEvaluationTime.Auto=Auto
gui.elementpropertiessheet.textfieldEvaluationTime.Band=Band
gui.elementpropertiessheet.textfieldEvaluationTime.Column=Kolom
gui.elementpropertiessheet.textfieldEvaluationTime.Group=Groep
gui.elementpropertiessheet.textfieldEvaluationTime.Now=Nu
gui.elementpropertiessheet.textfieldEvaluationTime.Page=Pagina
gui.elementpropertiessheet.textfieldEvaluationTime.Report=Rapport
gui.elementpropertiessheet.textfieldExpression=Expressie
gui.elementpropertiessheet.textfieldExpressionClass=Exp. klasse
gui.elementpropertiessheet.tooltip.resetToDefault=Standaardwaarde instellen
gui.elementpropertiessheet.top=Boven
gui.elementpropertiessheet.valign=Vertikaal uitlijnen
gui.elementpropertiessheet.valign.Bottom=Onder
gui.elementpropertiessheet.valign.Middle=Midden
gui.elementpropertiessheet.valign.Top=Boven
gui.elementpropertiessheet.width=Breedte
gui.library=Objecten bibliotheek
gui.library.customexpression=Aangepaste expressie
gui.library.fields=Velden
gui.library.objects.currentdate=Huidige datum
gui.library.objects.pagenumber=Pagina nummer
gui.library.objects.pagexy=Pagina X van Y
gui.library.objects.percentage=Percentage
gui.library.objects.total=Totaal
gui.library.objects.totalpages=Totaal aantal pagina's
gui.library.parameters=Parameters
gui.library.totalobject.title=Selecteer het te sommeeren object
gui.library.variables=Variabelen
gui.notvalidexp={0} mag niet leeg zijn!
gui.style.deleteStyle=Verwijder stijl
gui.style.editStyle=Bewerk stijl
gui.style.newStyle=Nieuwe stijl
gui.style.types.libraryStyles=Stijl bibliotheek
gui.style.types.reportStyles=Rapport stijlen
horizontal=Horizontaal
howOutputWindow=Toon uitvoer venster
hqlQuery=HQL query
i18n=Internat.
ignorePagination=Negeer paginering
image=Afbeelding
inches=inches
incrementType.Column=Kolom
incrementType.Group=Groep
incrementType.None=Geen
incrementType.Page=Pagina
incrementType.Report=Rapport
internationalization=Internationalisatie
italic=Cursief
joinLeftPageMargin=Koppel linker pagina marge
joinRightPageMargin=Koppel rechter pagina marge
killThread=Beeindig deze thread hard
landscape=Landschap
lastAvailableVersion=Nieuwste beschikbare versie
lastPageFooter=Laatste paginavoet
library=Bibliotheek
loadQuery=Laad query
more=Meer...
newReportGroupWizard=Nieuwe rapportgroep wizard
next=Volgende >
noLimitSet=Geen limiet ingesteld
noPages=Geen pagier
noScriptlet=Gebruik geen scriptlet
ok=Ok
openedFiles=Geopenede bestanden
optionsMenu=Opties
organizeAsTable=Uitlijnen als table
pageFooter=Paginavoet
pageHeader=Paginakop
pageMargin=Paginamarge
pageSize=Pagina groottr
parameters=Rapport velden, variabelen en parameters
pasteHere=Hier plakken...
pasteStyle=Plak stijl
pixels=pixels
portrait=Portret
prev=< Vorige
printDesign=Print ontwerp
refresh=Ververs
removeMargins=Verwijder marges
reportColumns=Rapportkolommen
reportFontsDeprecated=Rapportlettertypen zijn verouderd. We moedigen sterk het gebruik van stijlen aan hiervoor in de plaats.
reportImports=Rapport import verwijzingen
resetGroup=Reset groep
resetType=Reset type
resetType.Column=Kolom
resetType.Group=Groep
resetType.None=Geen
resetType.Page=Pagina
resetType.Report=Rapport
revertToSaved=Alle wijzigingen verwerpen
rtfPreview=RTF voorbeeld
saveClasspath=Klassepad opslaan
saveClasspathQuestion=Wilt u het klassepad opslaan?
saveQuery=Sla query op
selectAll=Selecteer alles
setAsDefault=Stel in als standaard
sqlQuery=SQL query
striked=Doorgestreepd
styles=Stijlen
stylesLibrary=Stijl Bibliotheek
summary=Samenvatting
textFormating=Tekst formattering
title=Titel
toolBar=Werkbalk
toolBars=Werkbalken
translations=Vertalingen
underlined=Onderstreepd
untitledReport=Naamloos_rapport_
vertical=Vertikaal
verticalSpaceDecrease=Verklein vertikale tussenruimte
verticalSpaceEqual=Maak vertikale tussenruimte gelijk
verticalSpaceIncrease=Vergroot vertikale tussenruimte
verticalSpaceRemove=Verwijdere vertikale tussenruimte
wizLabel=Stappen
wizStep1=1. Query
wizStep1.1=Stap 1: voeg de query om de rapportvelden op te halen in
wizStep2=2. Veldselectie
wizStep2.1=Stap 2: selecteer velden
wizStep3=3. Groepeer op...
wizStep3.1=Stap 3: groepeer op...
wizStep4=4. Layout
wizStep4.1=Stap 4: kies layout
wizStep5=5. Voltooien
wizStep5.1=Stap 5: voltooien
wizardFinished=Druk op 'Voltooien' om het te genereren.
wizardSuccess=U heeft succesvol een nieuw rapport gemaakt.

Post edited by: roxius, at: 2006/09/20 20:19

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...